Rozbudowa kampusu Uniwersytetu WSB Merito Poznań

Budowa kampusu Uniwersytetu WSB Merito Poznań (Faza I) obejmująca przebudowę i rozbudowę istniejących budynków​ | ul. Ratajczaka 1 i 3 | Poznań

Inwestor: Uniwersytet WSB Merito Poznań (dawniej: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Powierzchnia użytkowa: 1 217,42 m2
Powierzchnia usługowa: 750,08 m2
Powierzchnia zabudowy: 519,49 m2
Kubatura: 
5 366,37 m3
Projekt: 2020
Realizacja: 2022-2023
Zespół autorski: Joanna Jasiewicz, Paweł Kobryński, Wojciech Krawczuk, Marcin Sakson
Wizualizacje: Michał Hondo
Foto: Tomasz Hejna LAGOMPhoto © Front Architects


Przedmiotem projektu jest budowa kampusu Wyższej Szkoły Bankowej (Faza I) obejmująca przebudowę i rozbudowę budynków przy ul. Ratajczaka nr 1 i nr 3 wraz ze zmianą ich sposobu użytkowania z funkcji mieszkalnej na usługową oraz rozbudowę budynków usługowych przy ul. Powstańców Wielkopolskich nr 1 i F. Ratajczaka 5/7- przewidziana do realizacji na terenie działek nr 2/3 (część), 2/5, 2/6 ark.46, obręb Poznań, położonych w Poznaniu przy ul. T. Kościuszki i F. Ratajczaka, w ramach Projektu „Rewitalizacji obszaru u zbiegu ulic Ratajczaka i Kościuszki w Poznaniu, w tym remont dwóch zabytkowych kamienic przy ulicy Ratajczaka, w kontekście stworzenia Centrum Kształcenia Przedsiębiorczości społecznej”. 

Zgodnie z założeniami projektowymi budynki R1 i R3 zostaną wyremontowane oraz rozbudowane o trzy łączniki (L1, L2 i L3) łączące je funkcjonalnie ze sobą oraz z sąsiednimi budynkami dydaktycznymi przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1 oraz ul. Ratajczaka 5/7. Łącznik L1 – dwukondygnacyjny, przeszklony łącznik pomiędzy budynkiem R1 i R3. Łącznik L2 – jednokondygnacyjny, przeszklony, ażurowy łącznik w poziomie pierwszego piętra, pomiędzy budynkiem R3 i budynkiem przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1. Łącznik L3 – jednokondygnacyjny, przeszklony, ażurowy, łącznik w poziomie pierwszego piętra, pomiędzy budynkiem przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1 i budynkiem przy ul. Ratajczaka 5/7.

W roku 1828 rozpoczęto budowę twierdzy poznańskiej, przez władze pruskie. Miasto otoczono obwodem wałów i głębokich fos, wzniesiono 10 fortów z redutami oraz 12 bram prowadzących do miasta. W latach 1860-76, w południowo-zachodniej części miasta Poznania, w rejonie ul. Ratajczaka, Powstańców Wlkp. i Kościuszki powstał zespół koszarowy, jako zaplecze dla w/w fortów. Założenie koszarowe składało się z trzech zespołów. Budynki będące przedmiotem opracowania wchodziły w skład pierwszego zespołu, który składał się z obiektów mieszkalnych i magazynowych. Jednocześnie w tej części zespołu powstało murowane ogrodzenie (od strony ul. Ratajczaka oraz wzdłuż wewnętrznej drogi, stanowiącej komunikację z ul. Kościuszki), pozostałą część zespołu podzielono współcześnie. Do 1945 r. zespół składał się wyłącznie z obiektów o przeznaczeniu wojskowym, a budynki przy obecnej ul. Ratajczaka 1 i 3 pełniły funkcję mieszkalną dla kadry dowódczej. Wszystkie obiekty, które wchodziły w skład założenia, zbudowano z czerwonej cegły w stylistyce obiektów wojskowych określaną jako „Rehbaustil”. 

Projekt zakłada zmianę funkcji i przeznaczenia istniejących obiektów przy ul. Ratajczaka 1 i 3 z mieszkalnej na usługową, umożliwiającą realizację zadań edukacyjnych, naukowych, społecznych, z przystosowaniem obiektów do współczesnych wymagań i standardów, w tym:
- zapewnienie możliwości bezpiecznego użytkowania obiektów, w tym zapewnienie odpowiednich danej funkcji użytkowej, warunków ochrony przeciwpożarowej;
- zapewnienie pomieszczeń sanitarno-higienicznych w ilości wymaganej przepisami;
- zapewnienie dostępności dla osób niepełnosprawnych na wszystkie kondygnacje użytkowe;
- obiekty po przebudowie służyły będą do celów biurowych oraz dydaktyczno-naukowych;
- piwnica w budynku R1 przeznaczona będzie na pomieszczenia magazynowe, piwnica w budynku R3 - pomieszczenia techniczne, w tym pomieszczenie centrali wentylacyjnej oraz cieplika, i pomieszczenia magazynowe.

Nowo projektowany łącznik L1 będzie stanowił główną, reprezentacyjną strefę wejściową na parterze, połączenie komunikacyjne między R1 a R3 oraz funkcję dydaktyczono-naukową na piętrze.
Nowo projektowane łączniki L2 i L3 będą stanowiły komunikacyjny łącznik pomiędzy budynkami R3 i budynkiem dydaktycznym przy ul. Powstańców Wielopolskich 1 oraz ul. Ratajczaka 5/7.
Do pokonania różnic wysokości między budynkami zaprojektowano wewnętrzne pochylnie dla osób niepełnosprawnych oraz schody wyposażone w systemowe platformy schodowe montowane do balustrad schodów.
Dla przedmiotowej inwestycji przewiduje się 148 użytkowników.